Soudní spory, rozhodčí a jiná řízení

 

Právníci advokátní kanceláře Duška &Svobodová mají dlouholeté zkušenosti v oblasti zastupování klientů v soudních, rozhodčích i správních řízeních, a to jak na straně žalobce, tak na straně žalované. Rozsah činnosti našich právníků v této oblasti zahrnuje zejména detailní posouzení a zhodnocení pozice klienta v případném sporu, doporučení dalšího postupu ve věci s přihlédnutím ke zjištěné procesní i hmotněprávní pozici klienta, přípravu žalobních návrhů či jiných procesních podání ve věci, zastupování klienta před soudem či jiným orgánem.

Nemalý důraz klade advokátní kancelář na úkony směřující k mimosoudnímu vyřešení sporu, které často umožní klientům rychlé a výhodné vyřešení sporu s nemalou úsporou nákladů. V této oblasti využíváme rovněž tzv. mediace, kterou považujeme za moderní a efektivní prostředek k narovnání vzniklých sporů mezi stranami.

Advokátní kancelář Duška &Svobodová je schopna zastupovat klienty jak před tuzemskými soudy, tak před českými i cizozemskými rozhodčími soudy, a stejně tak i v případě tzv. ad hoc arbitráží. Zaměření našich právníků v této oblasti se dotýká zejména sporů vyplývajících z obchodních smluv či sporů týkajících se obchodních společností, popř. souvisejících s konkursním řízením.

 Pominout však nelze ani zkušenosti se spory v oblasti vlastnických a nájemních vztahů, pracovního práva či práva nekalé soutěže. Jako významnou zkušenost v tzv. sporné agendě je třeba rovněž uvést i zastupování České republiky zejména ve věcech náhrady škody.

Navíc, JUDr. Marianna Svobodová je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

 

dsak